arrowUp
Servis elektro koloběžek   
Kontaktujte nás! Servis elektro koloběžek +420 737 717 170 Servis elektro koloběžekhonza@o-shop.cz
   ESHOP

Elektrokoloběžky v silničním provozu

Legislativní pravidla, elektrokoloběžka jako nemotorové vozidlo

Pokud elektrokoloběžka splňuje předepsané legislativní požadavky, pak je na ní z hlediska zákona i vyhlášky pohlíženo jako na jízdní kolo. Uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklista, z pohledu zákona je řidičem nemotorového vozidla. V silničním provozu se na něj vztahují pravidla silničního provozu stanovená oblastí „jízda na jízdním kole“. Legislativní pravidla mimo jiné stanovují výkon elektromotoru koloběžky ne vyšší než 250 W a omezení rychlosti na 25 km/h. Pokud elektrokoloběžka překročí tuto rychlostní limitní hranici, motor se vypne, zapne se zase až při snížení rychlosti pod tuto hranici.

koloběžka DN

dopravní nehoda koloběžky

Elektrokoloběžka jako motorové vozidlo, tuning

Na trhu jsou k dispozici elektrokoloběžky, které legislativní pravidla nesplňují a nemohou být bez dalšího provozována na pozemních komunikacích. Jedná se pak o vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Striktně vzato s takovým vozidlem nejen nesmíte jezdit na silnici, nesmíte jezdit ani na lesních a polních cestách, nanejvýš tak na vlastní zahradě. Při jízdě na takovémto motorovém vozidle řidič již není cyklistou, ale řidičem motorového vozidla dané kategorie L. V tom případě platí odlišná právní pravidla jak pro takového řidiče, tak pro užité motorové vozidlo. Předně je potřeba být držitelem příslušného řidičského oprávnění, motorové vozidlo již může podléhat schválení k provozu na pozemních komunikacích a registraci, být opatřeno registrační značkou a mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za tato porušení zákony stanovují vysoké sankce. Řidič navíc bude muset mít za jízdy na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu (motocyklovou nikoli cyklistickou) a chránit si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem. Do stejného legislativního rámce se snadno může dostat i tzv. načipovaná elektrokoloběžka, která má deaktivovaný omezovač rychlosti nebo výkonu. U případné dopravní nehody lze znaleckým posudkem zkoumat, zda elektrokoloběžka vyhovuje předepsaným předpisům, z čehož pramení obligatorní projednání zjištěných přestupků. Rovněž může dojít k situaci, kdy pojišťovna odmítne uhradit pojistné plnění, pokud na dopravní nehodě mělo účast vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Pravidla silničního provozu

Cyklista, tedy i řidič elektrokoloběžky splňující předepsané legislativní požadavky, se primárně v silničním provozu pohybuje ve zřízeném jízdním pruhu pro cyklisty, vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, stezce pro cyklisty, smíšené stezce pro chodce a cyklisty a na silnici, kde jezdí při pravém okraji. Cyklista se nesmí pohybovat po chodníku ani přejíždět silnici kolmo po přechodu pro chodce. Pouze dítě mladší 10 let má udělenu výjimku a smí jet na chodníku. Cyklista mladší 18 let je podle zákona o silničním provozu povinen za jízdy použít ochranou přílbu schváleného typu (cyklistickou) a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Bližší informace naleznete u preventivního projektu Na kole jen s přilbou. Žádný řidič (tedy ani cyklista) nesmí řídit pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Nezapomeňte, že v ČR platí nulová tolerance k hladině alkoholu v krvi. Zákon o silničním provozu na to rovněž pamatuje vysokými sankcemi. "S narůstajícím počtem elektrokoloběžek na trhu i rozmáhajícím se trendem sdílených elektrokoloběžek na principu bikesharingu stoupá i počet dopravních nehod elektrokoloběžek. Pojďme společně dodržováním výše uvedených legislativních pravidel včetně dodržování všech ostatních pravidel silničního provozu snížit počty i následky dopravních nehod elektrokoloběžek", nabádá ke zvýšení bezpečnosti kpt. Ing. Jan Frieser, MBA z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Převzato z webu Policie ČR

Hlavní stránka